Fyra av tio med akne blir inte hjälpta

En ny svensk undersökning bland ca 35 600 män och kvinnor med akne visar att befintlig behandling ofta inte hjälper. I en webbenkät om akne på Hudguiden.se anger ca 40 % av de som har svarat att de inte blir hjälpta av sin behandling. Mellan maj 2016 och april 2017 har ungefär 24 000 personer gjort testet, vilket tyder på ett stort intresse att hitta rätt behandling för sin akne.

Akne och dess påverkan på mental hälsa

Akne är en av de vanligaste hudsjukdomarna och kännedomen om akne är hög, men sjukdomen trivialiseras ändå och är kraftigt underbehandlad. Detta trots att den negativa påverkan på den mentala hälsan är mycket stor1.

Fyra av tio med akne blir inte hjälpta

Diagram anpassat från Mallon et al. Br J Dermatol. 1999 Apr;140(4):672-6.

Försämrat utseende och självförtroende

I den nya webbaserade enkäten2 uppger sex av tio med akne att sjukdomen påverkar deras livskvalitet i ganska stor utsträckning till stor utsträckning. När de svarande ombads fylla i vilka påståenden som stämmer in för dem, toppades listan av följande:

  • Försämrat utseende: 83 %.
  • Känns ofräscht: 69 %
  • Försämrat självförtroende: 69 %
  • Aknen är svårt att dölja: 54 %
  • Oro för att få ärr: 45 %
  • Ingen behandling hjälper: 38 %

Negativ påverkan på livskvalitet

Trots att det är över 60 % som anger att akne påverkar deras livskvalitet negativt är det enbart en fjärdedel som har provat receptbelagda läkemedel. Många tycks känna sig uppgivna och upplever att ingen behandling fungerar trots att de inte ens har fått möjligheten att använda receptbelagda läkemedel, vilket är ofta det som behövs för den här patientgruppen.

Behandlingar som inte hjälper

Med tanke på att många upplever en negativ påverkan på sin livskvalitet, samtidigt som närmare 40 % upplever att behandling inte hjälper, är det viktigt att ta dessa patienter på allvar när de söker läkarvård. Det är viktigt att välja ett preparat med så få biverkningar som möjligt vilket ökar chansen till god följsamhet och därmed en lyckad behandling.

Det är även viktigt att välja en behandling som ger önskad effekt på både inflammatoriska och icke-inflammatoriska lesioner.


Referenser:
1) Mallon et al. Br J Dermatol. 1999 Apr;140(4):672-6.
2) Webenkät ”Aknetestet” Genomförd på www.hudguiden.se maj 2015-april 2017.

Mer information: